poezja


25 Wrz 2017
Poezja

Szkoda zachodu o symetrię na światłej płaszczyźnie


Patryk Nadolny (ur. 1993) – stu­dent ar­che­olo­gii na Uni­wer­sy­te­cie im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu. Lau­re­at na­gro­dy Grand Prix w VI OKP „O Gra­ni­to­wą Strza­łę” w Strze­li­nie, cze­go efek­tem było wy­da­nie de­biu­tanc­kie­go to­mi­ku Wyławianie Atlantydy. W pla­nach au­tor­skich dru­ga książ­ka z wier­sza­mi pt. Język wszystkiego. Ama­tor­sko pa­sjo­nu­je się za­gad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z ko­smo­lo­gią i tu­ry­sty­ką.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">