Uncategorised

Drodzy Państwo!


Z całą redakcją Grupy MULTImedia jesteśmy obecnie w trakcie dość żmudnego procesu zakładania Stowarzyszenia. Jak dotąd udało nam się uruchomić stronę internetową z kwartalnikiem online, zorganizować kilka ogólnopolskich wystaw, spotkań dyskusyjnych oraz przygotować konferencję. Pomimo najszczerszych chęci obawiamy się, że nie będziemy w stanie dalej, równie aktywnie, funkcjonować bez wsparcia finansowego.
W związku z powyższym, proponujemy wszystkim zainteresowanym i życzliwym naszej inicjatywie - ultramodne plecaczki Grupy MULTImedia (z tematami wszystkich aktualnych numerów, również z tematem czwartego numeru, którego premiera odbędzie się w grudniu 2017)

plecaczek
:-) :-) :-)

Ilość limitowana!!!
Uzyskane środki (sugerowany przelew w wysokości 25 zł /+przesyłka 8 zł) przeznaczymy w całości na dalsze działania, w tym na najistotniejszy z naszych celów, jakim jest skład i druk profesjonalnego rocznika MULTImedia. Oprócz tego, zachęcamy do nabycia zakładek z pracami naszych autorów oraz archiwalnych plakatów (sugerowany przelew to 5 zł).
Przelewy prosimy kierować na numer konta: 73 1240 2294 1111 0010 7452 2452. Tytuł przelewu usmierzanie.adres mailowy (na ten adres mailowy skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia danych wysyłki).

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie naszych działań.

Pozdrawiamy serdecznie,
Redakcja kwartalnika MULTImedia

MULTImedia nr 1 (1) 2017 

MULTImedia nr 2 (2) 2017

Statut Stowarzyszenia MULTImedia

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia MULTImedia w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych interesujących się kulturą i nauką. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, przyjmować na praktyki.
§2
CELEM Stowarzyszenia jest:
1) promowanie zróżnicowanych inicjatyw kulturalnych i naukowych;
2) wydawanie kwartalnika MULTImedia w wersji on-line oraz papierowej, a także innych publikacji w zakresie nauki i kultury;
3) promowanie interdyscyplinarności oraz intermedialności w obrębie nauki oraz kultury;
4) promowanie aktualnych zjawisk związanych z kulturą, sztuką i nauką, w tym zjawisk niszowych;
5) promocja i wsparcie początkujących twórców i naukowców;
6) prowadzenie różnorodnych działań na rzecz integracji społecznej, krzewienia idei demokratycznych i ochrony praw człowieka;
7) organizowanie i koordynowanie różnorodnych wydarzeń związanych z upowszechnianiem kultury i nauki;
8) działalność edukacyjna, ekspercka, konsultacyjna;
9) recenzowanie i promocja istotnych wydarzeń w przestrzeni szeroko pojętej sztuki i inicjatyw artystyczno-naukowych;
10) tworzenie sieci współpracy między różnymi podmiotami zaangażowanymi w działalność kulturalną i naukową;
11) wsparcie różnych sektorów kultury i nauki;
12) promocja pozytywnych i różnorodnych zjawisk w obrębie kultury i nauki;
13) podejmowanie działań na rzecz ułatwienia dostępu do kultury i nauki dla osób z niepełnoprawnością oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, pochodzenie czy status społeczny i materialny; (osadzonych)
14) promocja kultury i nauki poprzez nowe media oraz nowe technologie;
15) wsparcie polityki kulturalnej na szczeblu lokalnym i krajowym, która jest zgodna ze statutem Stowarzyszenia;
16) promocja Miasta Krakowa jako miejsca szczególnie istotnego dla kultury i nauki;
17) upowszechnianie kultury i nauki w mniejszych ośrodkach miejskich oraz wiejskich na terenie całego kraju;
18) zacieśnianie więzi pomiędzy kulturą i nauką;
19) podejmowanie i upowszechnianie pozauniwersyteckich inicjatyw naukowych

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie oraz udostępnianie kwartalnika MULTImedia w formie online oraz papierowej, a także innych publikacji;
2) podejmowanie oraz wspieranie zróżnicowanych działań kulturalnych i naukowych na terenie Miasta Krakowa i poza nim, w tym: spotkań, sympozjów, konferencji, dyskusji, konkursów, wystaw, festiwali, koncertów, pokazów, projekcji;
3) promowanie działań początkujących artystów oraz naukowców;
4) tworzenie oraz wykorzystywanie nowych technologii i nowych mediów dla upowszechnienia kultury i nauki;
5) inicjowanie rozmaitych działań, których celem jest podkreślenie wagi intermedialności i interdyscyplinarności w obrębie działań kulturalnych i naukowych;
6) nawiązywanie współpracy z różnymi ośrodkami nauki i kultury;
7) podejmowanie działań, które są odpowiedzią na politykę kulturalną na szczeblu lokalnym i krajowym;
8) tworzenie i dystrybucja materiałów promujących wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie, w tym druków ulotnych;
9) prowadzenie działalności wydawniczej, wystawienniczej, redakcyjnej, translatorskiej;
10) prowadzenie działalności edukacyjnej;
11) rejestrowanie, dokumentowanie i upowszechnianie podejmowanych przez Stowarzyszenie i podmioty partnerskie działań kulturalnych i naukowych;
12) udział w inicjatywach podejmowanych przez inne podmioty, które są zgodne ze statutem Stowarzyszenia;
13) udzielanie wsparcia merytorycznego i logistycznego dla zewnętrznych, względem Stowarzyszenia, inicjatyw w obrębie kultury i nauki;
14) prowadzenie działalności recenzenckiej, krytycznoliterackiej, naukowej i popularnonaukowej;
15) wytwarzanie i upowszechnianie materialnych i niematerialnych wytworów kultury i nauki,
16) monitoring instytucji publicznych pod kątem realizacji zadań związanych z działalnością kulturalną i naukową;
17) podejmowanie działań w celu ochrony dóbr kultury i nauki;
18) utrzymywanie relacji partnerskich i biznesowych z zagranicznymi podmiotami, których działalność jest zgodna ze statutem Stowarzyszenia;
19) przyznawanie nagród, odznaczeń, wyróżnień za szczególne zasługi na polu kultury i nauki;
20) wspieranie działań podejmowanych przez członków Stowarzyszenia;
21) działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem;
22) upowszechnianie polskiej tradycji, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej;
23) wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej, w dostępie do kultury i nauki;
24) działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, społecznych oraz wszelkich mniejszośći zagrożonych wykluczeniem;
§ 3
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i korzysta z pełni praw publicznych. Ponadto, aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy:
1)złożyć deklarację członkostwa na piśmie;
2) uzyskać akceptację przynajmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia
Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, aby się go zrzec należy złożyć pisemną rezygnację z członkostwa. Każdy członek Stowarzyszenia może zostać pozbawiony członkostwa, jeżeli nie wywiązuje się z zadań przewidzianych w statucie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd jednomyślnie, a o decyzji musi poinformować pisemnie.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada pełne prawo do czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; korzystania z majątku i dorobku Stowarzyszenia; uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym w zebraniach; zgłaszania wniosków, a także głosowania w sprawie przyjęcia uchwał.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek realizacji uchwał i działań podjętych przez Stowarzyszenie; przestrzegania statutu Stowarzyszenia; regularnego opłacania składek członkowskich; wywiązywania się z zadań jednostkowych, przypisanych do konkretnego członka Stowarzyszenia.
§ 4
1) władzami stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna;
2) walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd obowiązkowo raz w roku, 
częściej w zależności od potrzeb;
3) zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków osobiście 
za potwierdzeniem odbioru lub pisemnie o terminie i miejscu Zgromadzenia 
nie później niż na 15 dni wcześniej;
4) zarząd jest obowiązany zwołać Zgromadzenie na wniosek 1/3 członków. Prawo do zwołania 
Walnego Zgromadzenia posiada Komisja Rewizyjna;
5) uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków;
6) uchwały dotyczące statutu i rozwiązania stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów 
przy obecności przynajmniej 2/3 członków;
7) zgromadzenie jest ważne przy obecności przynajmniej 2/3 członków;
8) głosowania odbywają się jawnie, chyba że większość zebranych postanowi inaczej;
9) głosowanie odbywa się osobiście. W uzasadnionych wyższą koniecznością przypadkach nieobecny może udzielić innemu członkowi pisemnego pełnomocnictwa;
§

Walne Zgromadzenie

1) do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie statutu 
i dokonywanie w nim zmian oraz ustalanie wewnętrznych regulaminów;
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) przyjmowanie nowych członków;
4) rozwiązanie stowarzyszenia na wniosek 2/3 członków;
5) określanie celów programowych stowarzyszenia;
6) podejmuje decyzję o połączeniu z innym stowarzyszeniem;
7) udziela absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
8) podejmuje decyzje o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej;
9) podejmuje uchwały nie zastrzeżone do kompetencji innych władz;

Zarząd

1) władzą wykonawczą stowarzyszenia jest Zarząd wybierany na Walnym Zgromadzeniu;
2) zarząd reprezentuje stowarzyszenie;
3) kadencja Zarządu trwa siedem lat;
4) zarząd składa się z 3 osób: prezesa i dwóch wiceprezesów;
5) uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów;
6) zarząd rozporządza majątkiem ruchomym i nieruchomym stowarzyszenia;
7) zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu propozycje programowe;
8) ustala wysokość składek;
9) do ważności uchwały potrzebna jest obecność dwóch członków Zarządu;
10) prezes zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy;
11) w razie równości głosów prezes ma głos rozstrzygający;
12) dokumenty nie pociągające za sobą zobowiązań finansowych nabierają mocy prawnej 
po podpisaniu ich przez prezesa stowarzyszenia;
13) prezes może to prawo przekazać pisemnie innym członkom Zarządu;
14) wszelkie zobowiązania majątkowe stowarzyszenia nabierają mocy prawnej
po podpisaniu przez dwóch członków Zarządu lub prezesa;
15) zarząd informuje członków o swojej działalności;

Komisja Rewizyjna

1) komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie 
na okres siedmiu lat i składa się z trzech osób;
2) komisja Rewizyjna kontroluje działalność merytoryczną i finansową Zarządu i stowarzyszenia 
przynajmniej raz w roku i składa z niej sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu;
3) komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi 
z ustaleń kontroli i domagać się wyjaśnień;

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w razie trwałego zaprzestania pełnienia obowiązków 
przez członków tych organów uzupełnić swój skład w ilości nie przekraczającej 1/3 stanu osobowego.

Uzupełnienia podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
§5
MAJĄTEK I FUNDUSZE
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) dotacji i subwencji oraz grantów;
3) darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej;

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Prawo dysponowania i zarządzania majątkiem i funduszami ma Zarząd 
odpowiedzialny przed Walnym Zgromadzeniem.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.
§6
ZABRANIA SIĘ
Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia pozostają w związku małżenskim we wspólnym pożyciu, albo stosunku pokrewieństwa lub poinowactwa
Przekazania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
Zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia po cenach wyższych niż rynkowe
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach

Zarząd:
Prezes – Mateusz Grymek
Wiceprezeska – Daria Będkowska
Wiceprezeska – Katarzyna Ból

Komisja rewizyjna:
Aleksandra Byrska
Karol Król
Paulina Niemczyk

Członek zwykły/Członkini zwykła:
Piotr Jemioło
Amelia Sarnowska

Zakres obowiązków:


Mateusz Grymek – zarządzanie poszczególnymi organami, redakcja działu sztuki wizualne, organizacja, koordynacja, aranżacja i dokumentacja wystaw, współpraca z Partnerami, promocja


Daria Będkowska - zarządzanie poszczególnymi organami, redakcja działu literatura i antropologia, współpraca z Partnerami, budowa oraz aktualizacja strony internetowej (www.grupamultimedia.pl)


Katarzyna Ból – zarządzanie poszczególnymi organami, redakcja działu sztuki wizualne oraz historia i teoria sztuki, współpraca z miastem partnerskim Lublin


Aleksandra Byrska - redakcja działu literatura, zarządzanie działem korekta, organizacja wydarzeń literackich


Karol Król – promocja, prowadzenie (Facebook, Instagram), grafika promocyjna,


Paulina Niemczyk – redakcja działu sztuki wizualne, architektura i opera, organizacja i koordynacja wystaw oraz wydarzeń towarzyszących


Piotr Jemioło – redakcja działu literatura, korekta, organizacja wydarzeń literackich


Amelia Sarnowska - korekta, promocja, prowadzenie (Facebook, Instagram), prowadzenie maila, dystrybucja materiałów promocyjnych

TRANS zakłóca statyczność i wyprowadza nas z miejsca, w którym się znajdujemy: w stronę tego, co poza.

Poza określoną przestrzeń i czas. Poza narzucone granice, schematy i definicje. Poza tożsamość.

Poza siebie.

Będąc w TRANSIE, znajdujemy się w stanie obniżonej - bądź podwyższonej - świadomości. Jest więc tym samym wykroczeniem poza to, co towarzyszy nam w naszej codzienności jako określona, spójna, zamknięta podmiotowość.
Wyrywa nas przy tym nie tylko z samych siebie, ale i z otoczenia, w którym się znajdujemy.

TRANS może wynikać z zatracenia.
W tym zatraceniu gubimy kontakt nie tylko z pewną częścią własnego “ja”, ale i z pozostałymi ludźmi i rzeczywistością, którą tworzą.

TRANS jest otwarciem do wyjścia. I samym wyjściem.
Jest wyrazem usilnej potrzeby, by wyjść poza to, co nas otacza, i w czym utknęliśmy.

TRANS sam w sobie jest także podnieceniem, ekstazą i oszołomieniem. Uniesieniem.

Będąc w TRANSIE, otwieramy się na inne stany: hipnozy, jawy, półsnu, wyzwolonej wyobraźni, wizji i objawień.

TRANS wykracza poza to, co biologicznie i społecznie narzucone w sferze płci i seksualności. Wyzwala ze schematów i znosi bariery.
Uwalnia z determinizmów i ustalonych punktów identyfikacji. Pozwala odkryć siebie na nowo.

TRANS jest nie tylko otwarciem i wyjściem - jest przede wszystkim obietnicą, że można istnieć w tym, co poza.
Myśleć poza.
Tworzyć poza.
Wzrastać poza.

Z prawem do samego dążenia.

W imieniu redakcji kwartalnika MULTImedia
Amelia Sarnowska

Autorzy:
Izabela Adamczyk
Milena Banaszewska
Sebastian Brejnak
Aleksandra Dyja
Rafał Gawlik
Agnieszka Gawron
Jagoda Górecka
Agnieszka Jaworek
Marta Klibert
Natalia Komarow
Aleksandra Młynarczyk-Gemza
Maria Nova
Dariusz Patkowski
Michał Piosek
Magdalena Sadłowska
Alina Śmietana
Andrea Uváčiková
Whiteout (Karol Miernik, Natan Trętko)
Przemysław Wideł
Przemysław Zając

Zachęcamy do wzięcia udziału w nowym projekcie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, którego tytuł REM odnosi się do powierzchniowej fazy snu.

Interdyscyplinarność projektu doskonale wpisuje się w ideę kwartalnika MULTImedia, stąd też z największą przyjemnością objęliśmy go swoim patronatem.

Zachęcamy także do zapoznania się z opisem wydarzenia na stronie Opery Narodowej.

plakat 11 85x 17 5cm 1000dpi pogladowy

Zgłoszenia tekstów i kontakt z redakcją:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład redakcji:

Redaktor naczelny:
Mateusz Grymek

Zastępczynie:
Daria Będkowska
Katarzyna Ból

Redakcja:
Daria Będkowska
Katarzyna Ból
Sebastian Brejnak
Mateusz Grymek
Sebastian Porzuczek
Amelia Sarnowska
Sylwia Sarzyńska

Korekta tekstów:
Daria Będkowska
Sebastian Porzuczek

Byli członkowie redakcji oraz osoby współpracujące:
Justyna Arabska, Aleksandra Byrska, Sara Dąbrowska, Aleksandra Furmanowicz, Piotr Jemioło, Ilona Klimek, Karol Król, Marta Mosiołek, Samuel Mynarski, Paulina Niemczyk, Michał Piosek, Angelika Pitoń, Konrad Sierzputowski, Monika Winiarska.

Fotografie pochodzą z archiwum autorów

Mateusz Grymek – (ur. 1992), absolwent (2016) Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od 2016 do 2017 roku doktorant na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (opiekun prof. Zbigniew Bajek). Założyciel i Przewodniczący Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2013 do 2016 roku Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Malarstwa. Od 2016 do 2017 roku Przewodniczący Samorządu Doktorantów ASP w Krakowie. Od marca 2018 roku kurator wystaw w Galerii New Era Art w Krakowie, od kwietnia 2018 koordynator wystaw i projektów w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2015/2016, Marszałka Województwa Małopolskiego (Sapere Auso) 2015/2016 oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla najlepszych studentów. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, wideo oraz organizacją i aranżacją wystaw. Tworzy obiekty i instalacje. Zorganizował 4 wystawy indywidualne, 45 zbiorowych, uczestniczył w ok. 55 wystawach i pokazach zbiorowych. (www.mateuszgrymek.com)

Daria Będkowska – (ur. 1990), absolwentka judaistyki i historii na specjalności antropologia historyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studentka Wydziału Polonistyki UJ na specjalności antropologiczno-kulturowej. Dramaturżka w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej oraz wolontariuszka Fundacji na Rzecz Różnorodności „Polistrefa”, organizującej m.in. Żywą Bibliotekę w Krakowie. Do 2014 menadżerka w Stowarzyszeniu im. M. Karłowicza w Zakopanem, gdzie zajmowała się przede wszystkim organizacją koncertów muzyki kameralnej. Do 2013 redaktorka portalu uniaeuropejska.org, gdzie pracowała na stanowisku szefowej działu „Społeczeństwo i kultura”. Realizowała staż w Grupie Wydawniczej Znak Litera Nova oraz praktyki w Wydawnictwie Korporacji Ha!art. Zajmuje się przede wszystkim historią i kulturą Nowej Huty.

Katarzyna Ból – (ur. 1989), absolwentka Kulturoznawstwa i Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu Rynku sztuki i antyków na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2014 roku doktorantka w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki, na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Współorganizator i kurator wystaw. Publikowała w tomach zbiorowych, "Wiadomościach ASP", "Raw Vision". W swojej pracy doktorskiej zajmuje się wizerunkami maryjnymi w twórczości malarskiej polskich artystów nieprofesjonalnych po 1945 roku. Pracuje w muzeum.

Sebastian Brejnak (ur. 1994) - doktorant kulturoznawstwa, student germanistyki i anglistyki na UJ. Laureat XXI edycji konkursu na najlepszą pracę roczną na Wydziale Polonistyki. Chórzysta (Krakowski Chór Akademicki, Camerata Jagellonica), wokalista, autor tekstów i muzyki (Bluebird, Apple Fields). Laureat Połowu 2016, autor tomiku poetyckiego "Kodeina" (Biuro Literackie). Publikował w "Ruchu Literackim", "Tekstach Drugich",  "Kontekstach Kultury", "Mediach - Kulturze - Komunikacji Społecznej", "Kontencie", "biBLiotece", "MULTImediach".

Sebastian Porzuczek – (ur. 1994), student filologii polskiej specjalności antropologiczno-kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureat XXI (3. nagroda) oraz XXII (1. nagroda) edycji konkursu na najlepszą pracę roczną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania oscylują wokół teorii i filozofii literatury, ponowoczesności, estetyki postmodernizmu oraz problematyki afektów w kulturze. Publikował w „Kontekstach Kultury”.

Amelia Z. Sarnowska - (ur. 1992), absolwentka komparatystyki i krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studentka filozofii (Instytut Filozofii UJ) oraz doktorantka literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki UJ). Autorka artykułów poświęconych polskiej literaturze i filozofii XIX w. Współpracowała z Instytutem Książki. Pracę poświęconą dziełom dziewiętnastowiecznym przeplata lekturą współczesnej prozy anglojęzycznej oraz pozycjom z zakresu socjologii i filozofii. Obecnie pracuje w dziale promocji portalu onet.pl. Interesuje się historią idei oraz współczesnymi nurtami krytycznymi. W wolnych chwilach opłakuje niespełnioną miłość do fotografii.

Sylwia Sarzyńska (1991r.)  - studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przewodnicząca Koła Naukowego Romantyzmu UJ (2016/2017, 2017/2018), z którym organizowała konferencje, spotkania i wyjazdy. Współredaktorka tomu pt. O dziennej i nocnej stronie romantycznego podróżowania. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół polskiego romantyzmu i krytyki literackiej tego okresu. W wolnych chwilach pielęgnuje uzależnienie od kawy. Mieszka w Krakowie.

Grupa MULTImedia tworzy kwartalnik on-line pod adresem www.grupamultimedia.pl. Pierwotną formą kwartalnika jest publikacja na portalu internetowym, następnie numer jest archiwizowany w formie  publikacji  elektronicznej wzbogaconej o dokumentację wydarzeń związanych z numerem.

Główną ideą działań w ramach grupy MULTImedia jest działanie na rzecz interdyscyplinarności i intermedialności. Każdy numer kwartalnika koncentruje się na jednym, wybranym temacie –  z założenia nieoczywistym i otwartym na wielość interpretacji, zawsze jednak dotyczącym aktualnych zjawisk, przemian społeczno-kulturowych czy też wyzwań intelektualnych i egzystencjalnych istotnych dla współczesnego człowieka.

Grupa MULTImedia zrzesza studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Działalność grupy MULTImedia skupia się na promocji nie tylko uznanych twórców i naukowców, ale stawia sobie za cel pomoc w rozpoczynaniu dorobku twórczego i naukowego osobom, które jeszcze nie funkcjonują w oficjalnym obiegu. Do zadań statutowych grupy należą również organizacja i koordynacja wydarzeń kulturalnych (wystawy, spotkania literackie, konferencje naukowe, projekty społeczno-kulturalne i tym podobne) oraz recenzowanie i promocja istotnych wydarzeń w przestrzeni szeroko pojętej sztuki i inicjatyw artystyczno-naukowych.

Zakres działań: organizacja konferencji, warsztatów, spotkań autorskich, projektów artystycznych i artystyczno-badawczych, wystaw, upowszechnianie działalności młodych twórców, promocja.  Zakres zainteresowań: literatura, filozofia, sztuki wizualne, historia, film, teatr, muzyka.

****

MULTImedia Group publishes an online quarterly www.grupamultimedia.pl. Every new issue is first published on the website, then an archived electronic version is created, extended with a documentation of events connected with the issue.

The main purpose of MULTImedia Group's activity is promoting interdisciplinarity and intermediality. Each issue of the Group's quarterly focuses on one specific topic, assumed to be unobvious and open to a number of different possible interpretations, yet at the same time always concerning the current phenomena, social and cultural changes or the contemporary person's intellectual and existential challenges.

The Group's members are students and alumni of Jagiellonian University, the Academy of Fine Arts (ASP) in Kraków, John Paul II Catholic University of Lublin, and Pontifical University of John Paul II in Kraków.

The Group's focus is not only on promoting the well-established authors and scholars, but also on helping the newcomers to those trades begin sharing their output. Under the Group's statutes, its aims are also organizing and coordinating cultural events (exhibitions, literary meetings, academic conferences, social and cultural projects etc.) and reviewing and promoting the most important of the events connected with the broadly-understood arts, as well as academic and artistic projects.

The Group's range of activities includes: organizing conferences, workshops, meet the author events, artistic and scholarly projects, exhibitions; popularizing the output of young authors and artists; promotion.

The Group's range of interests includes: literature, philosophy, visual arts, history, film, theatre, and music.

Grupa MULTImedia tworzy kwartalnik on-line pod adresem www.grupamultimedia.pl. Pierwotną formą kwartalnika jest publikacja na portalu internetowym, następnie numer jest archiwizowany w formie  publikacji  elektronicznej wzbogaconej o dokumentację wydarzeń związanych z numerem.

Główną ideą działań w ramach grupy MULTImedia jest działanie na rzecz interdyscyplinarności i intermedialności. Każdy numer kwartalnika koncentruje się na jednym, wybranym temacie –  z założenia nieoczywistym i otwartym na wielość interpretacji, zawsze jednak dotyczącym aktualnych zjawisk, przemian społeczno-kulturowych czy też wyzwań intelektualnych i egzystencjalnych istotnych dla współczesnego człowieka.

Grupa MULTImedia zrzesza studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Działalność grupy MULTImedia skupia się na promocji nie tylko uznanych twórców i naukowców, ale stawia sobie za cel pomoc w rozpoczynaniu dorobku twórczego i naukowego osobom, które jeszcze nie funkcjonują w oficjalnym obiegu. Do zadań statutowych grupy należą również organizacja i koordynacja wydarzeń kulturalnych (wystawy, spotkania literackie, konferencje naukowe, projekty społeczno-kulturalne i tym podobne) oraz recenzowanie i promocja istotnych wydarzeń w przestrzeni szeroko pojętej sztuki i inicjatyw artystyczno-naukowych.

Zakres działań: organizacja konferencji, warsztatów, spotkań autorskich, projektów artystycznych i artystyczno-badawczych, wystaw, upowszechnianie działalności młodych twórców, promocja.  Zakres zainteresowań: literatura, filozofia, sztuki wizualne, historia, film, teatr, muzyka.

Skład redakcji:

Redaktor naczelny – Mateusz Grymek

Zastępcy – Daria Będkowska, Aleksandra Byrska

Redaktorzy:

Literatura – Aleksandra Byrska, Daria Będkowska

Filozofia – Monika Winiarska, Katarzyna Ból

Sztuki wizualne – Mateusz Grymek, Katarzyna Ból

Historia – Daria Będkowska, Karol Król

Teatr – Justyna Arabska, Monika Winiarska

Film – Angelika Pitoń, Mateusz Grymek

Muzyka – Konrad Sierzputowski

Sekretarz redakcji – Karol Król

Korekta – Aleksandra Byrska, Ilona Klimek

Skład wydawnictwa – Monika Winiarska

Promocja, reklama – Karol Król

Mateusz Grymek – (ur. 1992), Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Założyciel i Przewodniczący Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2016 roku Przewodniczący Samorządu Doktorantów ASP w Krakowie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2015/2016, Marszałka Województwa Małopolskiego (Sapere Auso) 2015/2016 oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dla najlepszych studentów. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, sztuką wideo oraz organizacją i aranżacją wystaw. Tworzy obiekty i instalacje. Zorganizował 3 wystawy indywidualne, 50 zbiorowych, uczestniczył w ok. 65 wystawach i pokazach zbiorowych.

Daria Będkowska – (ur. 1990), absolwentka judaistyki i historii na specjalności antropologia historyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studentka Wydziału Polonistyki UJ na specjalności antropologiczno-kulturowej. Wolontariuszka Fundacji na Rzecz Różnorodności „Polistrefa”, organizującej m.in. Żywą Bibliotekę w Krakowie. Do 2014 menadżerka w Stowarzyszeniu im. M. Karłowicza w Zakopanem, gdzie zajmowała się przede wszystkim organizacją koncertów muzyki kameralnej. Do 2013 redaktorka portalu uniaeuropejska.org, gdzie pracowała na stanowisku szefowej działu „Społeczeństwo i kultura”. Realizowała staż w Grupie Wydawniczej Znak Litera Nova oraz praktyki w Wydawnictwie Korporacji Ha!art. Zajmuje się przede wszystkim historią i kulturą Nowej Huty.

Aleksandra Byrska – (ur. 1990), krytyczka literacka, recenzentka, redaktorka, księgarka. Absolwentka krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka w Katedrze Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ. Redaktorka działu literatura pisma kulturalnego „Fragile”.  Publikowała m.in. w „Wielogłosie”, „Blizie”, „ArtPapierze”, „Tyglu Kultury”, „Zeszytach Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ”, „Fabulariach”, „Opcjach 1.1”, „Fragile” oraz w tomach zbiorowych. Zajmuje się literaturą najnowszą, a szczególnie skandalem, intymnością, empatią, somaestetyką i literaturą kobiet. Współpracuje z Wydawnictwem Literackim i Instytutem Książki.

Katarzyna Ból – (ur. 1989), absolwentka kulturoznawstwa i historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych z zakresu rynku sztuki i antyków na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2014 roku doktorantka w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa Instytutu Historii Sztuki, na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W 2014 roku współorganizator oraz jeden z kuratorów wystawy „Uczulenie na kolor” w lubelskiej Galerii Labirynt. Publikowała w tomach zbiorowych. Zajmuje się sztuką nieprofesjonalną i ikonografią chrześcijańską, a w szczególności wizerunkami kultowymi oraz popkulturowymi odwołaniami do sztuki.

Justyna Arabska – (ur. 1993), kulturoznawczyni, studentka teatrologii na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się szeroko rozumianą kulturą żydowską, w szczególności teatrem żydowskim. Przewodnicząca Sekcji Kultury Wydziałowego Samorządu Wydziału Polonistyki UJ, emerytowana przewodnicząca Koła Naukowego Teatrologów UJ. Uczestniczka Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań organizowanego przez Instytut Grotowskiego, członkini sekcji krytycznej wrocławskiej Olimpiady Teatralnej (2016), działaczka na rzecz Ogólnopolskiej OFFensywy Teatralnej. Miłośniczka kampu i wszelkich obrzydliwości wizualnych. Współpracuje z kilkoma teatrami offowymi, publikuje w NieTak!cie oraz w magazynach internetowych. Uwielbia analizowanie tekstów kultury. Nie pisze recenzji, bo bardzo tego nie lubi.

Konrad Sierzputowski – (ur. 1989), kulturoznawca i muzykoznawca, doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz związków muzyki i ciała w kontekście percepcji somatycznej. Fan (a czasem i fanatyk) największych kuriozów muzyki popularnej XX i XXI wieku. Wieloletni pracownik kilku polskich agencji muzycznych i koncertowych. Założyciel i koordynator Sekcji Badań nad Cielesnością i Tożsamością, prowadzonej w ramach Koła Naukowego Tekstów Kultury UJ. Z zamiłowania orientalista, kulturoznawcze podróże po Azji Centralnej i Wschodniej mu nie straszne.

Karol Król – (ur. 1992), student historii oraz zarządzania kulturą i mediami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się historią Rzeczypospolitej w XVII wieku, najnowszą historią państw byłej Jugosławii, a także wykorzystaniem reklamy w kulturze. Członek Stowarzyszenia „All in UJ”, uczestnik wymian międzynarodowych i wolontariusz na festiwalach. Największą przyjemność znajduje w podróżowaniu i poznawaniu historii oraz kultury innych krajów.

Angelika Pitoń (ur. 1993). studentka tekstów kultury – specjalizacji kulturoznawczej na Wydziale Polonistyki UJ. Od ponad czterech lat aktywnie związana z Międzynarodowym Festiwalem Kina Niezależnego Netia Off Camera, gdzie pełni funkcję wydawcy strony www i naczelnej zespołu redakcyjnego. Publikowała m.in. w czasopiśmie uczelnianym WUJ, magazynie europejskim Cafebabel zrzeszającym mieszkańców ponad 21 krajów Starego Kontynentu oraz Gazecie Wyborczej. W sztuce aktywnie poszukuje rys, śladów pęknięć, zerwań i przejść. Feministka, niestrudzona tropicielka ludzkich błędów, koneserka porażek – znajdowanych zarówno w amerykańskich serialach, ostatnio obejrzanych filmach, jak i życiu prywatnym.

Monika Winiarska - (ur.1973) studiowała filologię polską na UJ, absolwentka Wydziału Teologii UP JPII. Prowadziła zajęcia ze wstępu do teologii i chrystologii fundamentalnej na UP JPII. Od 2002 do 2014 odpowiedzialna za Festiwal Nauki w Krakowie. Interesują ją szeroko pojęte związki teologii ze sztuką.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">